VZ Východoslovenskej oblasti SJF

Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblasť

Pozvánka

na Valné zhromaždenie SJF -Východoslovenskej jazdeckej oblasti

 

na základe čl. XV Stanov SJF  zvolávam Valné zhromaždenie SJF – Východoslovenskej jazdeckej oblasti.

 

Termín: 29.06.2018 o 17:00 hod.

Miesto konania : Košice, areál UVLF , poslucháreň INFEKTOLÓGIE, Komenského 73, 041 81 Košice

Návrh programu

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, správa komisie
  3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu rokovania
  5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
  6. Voľba Pracovného predsedníctva
  7. Správa o činnosti VSO
  8. Voľba členov predsedníctva VSO

9 . Diskusia

10.Správa návrhovej komisie a uznesenie

12.Záver

 

Prezentácia delegátov : 16:30– 16:50 hod.

 

DOKUMENTY k VZ :  Delegačný lístok, Výpočet mandátov,

Rokovací a volebný poriadok

Návrhy na volené funkcie pre VZ VSO

Navrhovateľ : J. Rindošová 25.6.2018: navrhovaní členovia P-VSO:

Zdenek Kuchár JK Slávia SNV, Ing. Marek Horváth TJ UVLF Košice, Mária Fogašová OZ Galaxia, Paraskevi Spišáková JK EQUIPOLIS Sokoľ, MVDr. Miloš Kravec JK Slávia SNV,

Navrhovateľ: M. Horváth 25.6.2018:  Mandátová-návrhová komisia : MVDr. Vladimír Hura, Gabriela Kopecká, Overovatelia zápisnice : MVDr. Miloš Kravec, Mária Fogašová, Zapisovateľ: Ing. Marek Horváth