Hlasovania per-rollam P-VSO

Zápis hlasované per-rollam, tieto budú uvedené v zápisnici z najbližšieho zasadania P-VSO

Hlasovanie 1/2019 :
Vážení členovia predsedníctva SJF VSO, 

navrhujem aby predsedníctvo SJF VSO prijalo hlasovaním  per rollam prostredníctvom e- mailovej
komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 23.08.2019 do 16.15 hod uznesenie nasledovného 
znenia : 

Na základe vzdania sa vyhodnocovania Východoslovenského skokového pohára zo strany
Ing. Zuzany Horváthovej, ktorá bolo touto činnosťou poverená uznesením P-VSO v zápisnici
 2/2019 zo dňa 19.7.2019 bod 6.1, P-VSO schvaľuje poverenie na vyhodnotenie 
VSSP podľa ponuky zaslanej Ing. Marekom Horváthom
Výsledok :  súhlasím : p. Fogašová
                     nesúhlasím : pp. Horváthová, Gryglak, Cigán, Sibal
                     nehlasoval : pp. Kuchár, Rindošová

Uznesenie neprijaté

Hlasovanie 2A/2019 :

Predsedníctvo VSO schvaľuje na prerozdelenie prvým piatim umiestneným vo
Východoslovenskom skokovom pohári pre rok 2019 v kategórii detí sumu
300€ ( bude vyplatené z rozpočtu VSO) ako aj sumu na poháre v úhrnnej
výške do 60€ (bude vyplatené organizátorovi záverečného kola Slovak
Jumping Academy Prešov).

Hlasovanie – ZA: Rindošová, Kuchár, Fogašová, PROTI: Gryglak, Sibal, ZDRŽAL SA: Hotváthová, Cigán

Uznesenie neprijaté

Hlasovanie 2B/2019 :

Predsedníctvo VSO schvaľuje na prerozdelenie prvým piatim umiestneným vo
Východoslovenskom skokovom pohári pre rok 2019 v kategórii juniorov
sumu 400€ ( bude vyplatené z rozpočtu VSO) ako aj sumu na poháre
v úhrnnej výške do 60€ (bude vyplatené organizátorovi záverečného kola
Parkúr Team Slavoj Prešov).

Hlasovanie – ZA: Rindošová, Kuchár, Fogašová, PROTI: Gryglak, Sibal, ZDRŽAL SA: Hotváthová, Cigán

Uznesenie neprijaté

Hlasovanie 2C/2019 :

Predsedníctvo VSO schvaľuje na prerozdelenie prvým piatim umiestneným vo
Východoslovenskom skokovom pohári pre rok 2019 v kategórii seniorov
sumu 1500€ ( bude vyplatené z rozpočtu VSO) ako aj sumu na poháre
v úhrnnej výške do 60€ (bude vyplatené organizátorovi záverečného kola
Parkúr Team Slavoj Prešov).

Hlasovanie – ZA: Rindošová, Kuchár, Fogašová, PROTI: Gryglak, Sibal, ZDRŽAL SA: Hotváthová, Cigán

Uznesenie neprijaté

Hlasovanie 2D/2019 :

Predsedníctvo VSO schvaľuje, z dôvodu nefunkčnosti kariéry jazdcov 
(nie je možné odkontrolovať výkonnosť ), vyhodnotenie Východoslovenského
skokového pohára pre rok 2019 v kategórii amatérov až na spoločnom
podujatí: Vyhodnotenie jazdeckej sezóny 2019.

Hlasovanie – ZA: Rindošová, Fogašová, PROTI: Gryglak, Sibal, ZDRŽAL SA: Hotváthová, Cigán, NEHLASOVAL: Kuchár

Uznesenie neprijaté