SZVJ – Prešov

Termín konania skúšok : 12.10.2019(sobota)

Miesto konania :Jazdecký areál, Jazdecká 1, Prešov

Rozhodcovia :Gabriela Kopecká, Ján Kuchár, Radomír Stratil

Časový harmonogram skúšok:

09:00 -10:00 hod. prezentácia, organizačné pokyny

10:00 -12:00 hod. praktická časť

13:00 -14:00 hod. teoretická časť formou testu

14:30 hod. vyhodnotenie

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov.

Poplatky:35,-€

Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok základného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.Uzávierka prihlášok :09.10.2019

Kontakt : 0904 565 525Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: pretekypo@mail.com

Schválené za SJF: 19.9.2019 Miloš Kravec v.r.