Uznesenie Predsedníctva SJF ohľadne VSSP

P-SJF prijalo nasledovné uznesenia:

P-SJF určuje vyhodnotenie Východoslovenského skokového pohára SJF detí, juniorov a amatérov v termíne dľa rozhodnutia samotnej VSO SJF, kde posledné výsledky, ktoré budú pre danú kategóriu započítané sú 11. ročník Slovak Academy Cup Prešov Fintice.

hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ