SZVJ – Košice Poľov

Organizátor : JK Slávia Spišská Nová Ves

Miesto konania : Areál Jazdeckej školy Fébus – Košice Poľov

Dátum konania: 26.10.2019

Hlavný rozhodca : MVDr. Jozef Cigánek CSc.

Rozhodcovia : prof. MVDr.V.Cigánková,PhD, Radovan Stratil

Harmonogram :

9.00-10.00 prezentácia uchádzačov

10.00 – 12:00 praktická časť

13: 00 – 14: 00 teoretická časť

14:30 – vyhodnotenie

 

Kôň zúčastňujúci sa SZVJ musí mať platný test na infekčnú anémiu koní, nie starší ako 6 mesiacov. Uchádzač musí byť na SZVJ prihlásený trénerom SJF , ktorý potvrdí na prihláške absolvovanie základného výcviku. Uchádzač predloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade ak uchádzač ku dňu skúšok nedovŕšil vek 18 rokov.

Kontaktná osoba : MVDr. Mária Stratilová, 0902 233 493, jazdeckaskolafebus@gmail.com

uzávierka prihlášok : 23.10.2019

Poplatky : 45€