Poistenie koní na rok 2017

SJF v roku 2017 prináša novinku – možnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom. Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na celom území Európy. (Napr. na národnych pretekoch v Rakúsku je zjednanie/preukázanie takéhoto poistenia už požadované).

Poistenie je možné uzatvoriť cez SJF jednoduchou formou – vyznačením na tlačive č. 5 Žiadosť o registráciu koni v SJF v stĺpci Poistenie.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU KOŇA

Jedná sa poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku tretích osôb vyplývajúcu z vlastníctva, držby alebo iného oprávneného užívania koňa. Poistenie poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou GrECo JLT Slovakia – organizačná zložka. Poistenie môže dojednať len majiteľ koňa pre kone evidované v Ústrednej evidencii koní, alebo ktorému bol kôň evidovaný v Ústrednej evidencii koní zverený, a/alebo ktorý tohto koňa chová a/alebo inak používa.

Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na území území Európy. Na národných pretekoch v Rakúsku je zjednanie/preukázanie takéhoto poistenia už požadované. Je možné tiež pripoistiť aj škody vzniknuté na živote a zdraví aktívnym účastníkom organizovanej športovej súťaže

Poistné je kalkulované ako minimálne ročné poistné, t.z. každý majiteľ, ktorý vstúpi do poistenia v ktoromkoľvek čase, platí rovnaké poistné.

Každému poistenému bude po zaplatení poistného a zaevidovaní do zoznamu vystavený Certifikát o poistení.

typ poistenia krytie rozsah krytia SJF Majiteľ koňa / 1 kôň MINIMÁLNE POISTNÉ
celkový limit celkový sublimit škody na zdraví účastníkov ŠS celkový limit celkový sublimit škody na zdraví účastníkov ŠS Európa
1 ROK 1 ROK 1 KÔŇ / ROK
zodpovednosť z držby koňa škody na živote, zdraví a majetku tretích osôb spôsobené poisteným koňom základné majetok zdravie majetok zdravie 25 €
rozšírené                                  = základné + krytie              pri výkone profesionálnej športovej činnosti 1.200.000 € 150.000 € 150.000 € 18.000 € 33 €