Pozvánka P-VSO

POZVÁNKA

zasadnutie P-SJF VSO   sa uskutoční dňa  19.7.2019 (piatok) o 17.00 v SNV v priestoroch JK Slávia SNV s nasledovným programom:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.      Schválenie rokovacieho poriadku

5.      Odporúčania VZ

6.      Východoslovenský skokový pohár

7.      M VSO drezúra, voltíž, skoky

8.     Žiadosti OZ Galaxia , Freestyle Poprad , JO TJ Slávia UVLF

9.      Ponuka časomiery

10.   Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov 2019

11.   Rôzne

12.    Záver