Informácia

Vážení štatutári športových klubov,

touto cestou si vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť, ktorá vám vyplynula z novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z.z.) podľa ktorého má väčšina z vás zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení.

V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 ste povinní Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 30. júna 2019  aktuálne údaje, a to konkrétne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (ak ich máte ako štatutárov viac osôb, napr. predseda a podpredseda, prípadne nejaký tajomník a pod.), pričom údaje musíte nahlásiť v rozsahu:  

  • 1. meno, priezvisko,
  • 2. adresa trvalého pobytu,
  • 3. dátum narodenia,
  • 4. rodné číslo, 
  • 5. a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený)

a toto všetko musíte doložiť a preukázať dokumentmi (Prílohy oznámenia), ktoré osvedčia všetky skutočnosti/údaje, ktoré navrhujete zapísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.

Upozorňujeme, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. to znamená, ak máte upravené konanie v mene klubu alebo oddielu tak, že konajú dve osoby spoločne, tak musia rovnako tieto osoby podpísať spoločne aj predmetné oznámenie o údajoch) a súčasne pozor,  pravosť podpisu / podpisov  musí byť úradne osvedčená (pozn. u notára alebo matrike)

Súčasne upozorňujeme na významný dôsledok, toho, ak by ste nemali tieto údaje oznámené a neskôr zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií zriadeného zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva – mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri údaje v rozsahu ako je uvedené vyššie. 
 

Znenie § 20a ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení od 1.1..2019 cit.: „Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.“

Znenie § 6 ods. ods. 1 písm. a) Zákona č 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení od 1.1.2019 cit.: „Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),“