Valené zhromaždenie SJF – aktualizované 20.5.2018

 Informácie k  XIII. valnému zhromaždeniu SJF (21.5.2018, Vígľaš/Pstruša)

Pozvánka a program:   (klub na VZ zastupuje vždy jeden delegát – štatutár, člen – na základe splnomocnenia, alebo člen zvolený klubom na základe zápisnice)
Delegačný lístok:   (slúži ako splnomocnenie k účasti na VZ pre delegáta (člena SJF), ktorého splnomocňuje štatutár klubu úradne overeným podpisom)
Termínovník: do 6.5.2018 (24:00) – zaslať návrhy na zmenu Programu, do 17.5.2018 (24:00) – zaslať návrhy kandidátov na volené funkcie SJF
Počty mandátov jednotlivých klubov SJF:   
10.5.2018 – Návrh zmien Stanov SJF, ktoré predložil Vladimír Chovan – predseda SJF Predsedníctvo SJF neschválilo
Hlasovanie: ZA 1 – Chovan, PROTI 3: Rindošová, Ivan, Horváth, NEHLASOVAL 3: štangel, Fekár, Sabo
Dokumenty predkladané na rokovanie valného zhromaždenia:
vrh na zmenu Stanov SJF (Janka Rindošová, Jaroslav Ivan, Marek Horváth):  
vrh Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku (Predsedníctvo SJF)
10.5.2018 – Hlasovanie: ZA 0, PROTI 3 – Rindošová, Ivan, Horváth, ZDRžAL SA 1 – štangel,  NEHLASOVAL 3 – Chovan, Fekár, Sabo
17.5.2018 – Ako je to vlastne s Rokovacím a Volebným poriadkom? (Jaroslav Ivan):  nové
19.5.2018 – Hlasovanie (druhý pokus): ZA 1 – Chovan, PROTI 5 – Ivan, Horváth, štangel, Fekár, Sabo, ZDRžAL SA 0, NEHLASOVAL 1 – Rindošová
20.5.2018 – Dnes večer bol na internetovej stránke SJF pod podkladmi k rokovaniu VZ zverejnený „chovanov“ návrh Rokovacieho a Volebného poriadku (ten ktorý už 2x neprešiel hlasovaním v Predsedníctve SJF). Týmto boli porušené Stanovy SJF článok VII., bod 16, ako aj článok VIII bod 6, písmeno b), podľa ktorých je kompetencia predkladať Návrh Rokovacieho a Volebného poriadku na VZ výhradne daná do právomoci Predsedníctva SJF. 
Výročná správa SJF (Zuzana Bačiak Masaryková):  
Správa o činnosti Kontrolnej komisie SJF (Zuzana Gánovská):  
Správa o činnosti Skokovej komisie SJF (Petra Zálešáková): 
Správa o činnosti Drezúrnej komisie SJF (Michaela Horná):  
Správa o činnosti Komisie všestrannosti SJF (Zdeno Malík):  
Správa o činnosti Záprahovej komisie SJF (Ladislav Hána):  
Správa o činnosti Vzdelávacej komisie SJF (Marek Horváth):  nové
Na VZ volíme – Zoznam kandidátov na volené funkcie:  nové
člen Predsedníctva SJF za činovníkov (doteraz Marek Horváth) – volí celé VZ
Daniel Kollár (Parkúr team Košice B.V.)
Marek Horváth (TJ Slávia UVLF Košice)
Boris Kodak (JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky)
člen Predsedníctva SJF za športovcov (doteraz Marián štangel) – volí celé VZ
Andrea Machalová (JK Isokman Zvolen)
Marián štangel (K.M.D. parcuors Team šamorín)
Igor šulek (Ranč Palomino Bohunice)
člen Predsedníctva SJF za SSO (doteraz Jaroslav Ivan) – „predvolia“ delegáti za SSO a následne volí celé VZ
Jaroslav Ivan (Koška Horseteam Lučenec)
Viktória Murínová (JK Masarykov dvor Vígľaš)
člen Predsedníctva SJF za VSO (doteraz Janka Rindošová) – „predvolia“ delegáti za VSO a následne volí celé VZ
Ján Novotný (JK Novoteam Abrahámovce)
Janka Rindošová (JK J.R. o.z. Kapušany)
člen Kontrolnej komisie SJF za VSO (doteraz Vladimír Hura) – volia delegáti za VSO
Vladimír Hura (TJ Slávia UVLF Košice)
Jana Kollárová (Parkúr team Košice B.V.)
Predseda Disciplinárnej komisie SJF (do abdikácie Andrea Machalová) – volí celé VZ
Andrea Machalová (JK Isokman Zvolen)
Igor šulek (Ranč Palomino Bohunice)
Zdeno Malík (CJš Bernolákovo)
Kamil šulko (JK KUBIš Trnava)
člen Disciplinárnej komisie SJF za BAO (doteraz nezvolený) – volia delegáti za BAO
Igor šulek (Ranč Palomino Bohunice)
člen Disciplinárnej komisie SJF za ZSO (doteraz Igor šulek) – volia delegáti za ZSO
Kamil šulko (JK KUBIš Trnava)
člen Disciplinárnej komisie SJF za SSO (doteraz Linda Fraňová) – volia delegáti za SSO
Linda Fraňová (JO  Martin – Zaturčie Vrútky)
člen Disciplinárnej komisie SJF za VSO (doteraz Marek Józef Gryglak) – volia delegáti za VSO
Anton Čižmárik (TJ Slávia UVLF Košice)