POZVÁNKA NA STRETNUTIE KLUBOV VSO

P O Z V Á N K A NA STRETNUTIE KLUBOV VSO

 Dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie klubov  VSO, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  10.5.2018

v Spišskej Novej Vsi – klubovňa Jazdeckého klubu Mackovjak SNV o 17:30 hodine.

Predpokladané a navrhované témy :

a/ Otvorenie

b/ Informácia o situácii v SJF (Valné zhromaždenie SJF)

c/ Informácia o situácii v VSO

d/ Rôzne

e/ Diskusia

f/ Záver

Predsedkyňa VSO Janka Rindošová vr