SZVJ Prešov

Skúšky základného výcviku jazdca
Hlavný organizátor: SJF Východoslovenská jazdecká oblasť
Spoluorganizátor: Jazdecký klub J.R oz
Termín konania skúšok : 08.05.2018 (utorok)
Miesto konania : Bardejovská 48, Prešov – Ľubotice, areál park prírody
Rozhodcovia :
Janka Rindošová , Zuzana Horváthová , Jaroslava Novotná
Časový harmonogram skúšok:
09:00 – 10: 00prezentácia, organizačné pokyny
10:00 – 12:00 hod. praktická časť
13:00 -14:00 hod. teoretická časť formou testu
14:30 hod. vyhodnotenie
Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí
absolvovanie základného výcviku uchádzača. Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu
skúšok nedosiahol vek 18 rokov.
Poplatky: 30, – €
Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok zá kladného výcviku jazdcov musí mať platný test na infekčnú anémiu nie starší ako 6 mesiacov.
Uzávierka prihlášok : 05. 05. 2018
Kontakt : 0918 818 610
Prihlášky posielajte na e – mailovú adresu: equispol@centrum.sk