Vyúčtovanie podpory zo zdrojov VSO – Termín do 8.12.2017

Na základe uznesenie Predsedníctva VSO zo dňa 27.9.2017, bod 5-a

P VSO sa uznieslo na prerozdelení finančných prostriedkov nasledovne. Každému účastníkovi MSR v skokoch prispieť sumou 100 Eur. Účastníkom MSR v drezúre sumou 100 Eur. Účastníkom MSR vo voltíži–dva kluby po 100 Eur. P VSO schvaľuje finančné príspevky , ako príspevok na cestovné náklady.

majú uvedení jazdci a kluby nárok na pridelené prostriedky. Za jazdca bude podpora vyplatená prostredníctvom klubu ku ktorému má príslušnosť. Na vyplatenie je potrebné zaslať :

  • faktúru vystavenú na Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská oblasť
  • text : Fakturujeme Vám podporu účasti na MSR podľa uznesenie P-VSO 3/2017 5.a
  • doklad o zaplatení / štartovné+iné poplatky, ubytovanie, cestovné a podobne/

Doporučujeme poslať e-mailom na kontrolu vopred na adresu predsedníčky P-VSO J.Rindošovej, urýchli to celý proces. Zároveň upozorňujeme, že je potrebné doklady dodať do 8.12.2017 aby sa dali platby vykonať v tomto roku .