Valné zhromaždenie Oblasti

Slovenská jazdecká federácia – Východoslovenská jazdecká oblast‘
Pozvánka
na Valné zhromaždenie

Pozvánku + mandáty nájdete TU ….
Termin:23.O6,2O17 o 17:00 hod.
Miesto konania: Hotel Tatra, Karpatská 3273/7, Poprad
Návrh programu
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej komisie, správa mandátovej komisie
3. Voľba pracovného predsedníctva
4. Voľba zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
5. Schválenie programu rokovania
6. Voľba pracovných komisií
7. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
8. Správa/y o činnosti VSO
9. Voľba členov predsedníctva VSO
10. Diskusia
11. Správa návrhovej komisie a uznesenie
12.Záver
Prezentácia deleg6tov: 15:00 – 16:45 hod.